0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 864
Visitor 8 2 6 9 3

Ban giám hiệu - Văn phòng

 Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung
Chức vụ: Hiệu Trưởng.
 Là Đảng viên.
Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm Mầm Non.
Tốt nghiệp Cán Bộ Quản Lý Mầm Non.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý
.
 Cô : Phan Thị Kim Biên   
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng Chuyên Môn
Tốt nghiệp cử nhân mầm non.
Tốt nghiệp Cán Bộ Quản Lý mầm non.
Có kinh nghiệm trong công tác quản lý.