0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 22
Visitor 8 2 6 9 3

Ban giám hiệu - Văn phòng

 Cô Đào Thị Ngọc Anh
 Chức vụ: Hiệu Trưởng.
- Đảng viên
- Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm
- Tốt nghiệp Cán Bộ Quản Lý Mầm Non.
- Hơn 30 kinh nghiệm trong công tác quản lý ngành mầm non.


*Cô La Thị Kim Loan
 Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn.

- Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm Mầm Non.
- Tốt nghiệp Cán bộ Quản Lý Mầm Non.
- Có kinh nghiệm trong công tác giáo dục mầm non.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung
Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng Bán Trú.
Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm Mầm Non.
Tốt nghiệp Cán Bộ Quản Lý Mầm Non.
Có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý
.
 Cô : Phan Thị Kim Biên   
Chức vụ : PT Chuyên Môn CS1
Tốt nghiệp cử nhân mầm non.
Tốt nghiệp Cán Bộ Quản Lý mầm non.
Có kinh nghiệm trong công tác giáo dục.